Palvelemme ma-pe klo 9 - 19 ja la klo 9 - 17. Päivystys parittoman viikon su klo 11 – 16

Rekisteriseloste

Tietosuojaseloste

Tämä on Kuusamon I apteekin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

 

1 Rekisterinpitäjä

Nimi                                   Kuusamon I apteekki sekä Toranki Oy  

Katuosoite                          Huoparintie 1                    

Postitoimipaikka                93600 Kuusamo

Puhelin                                08 – 85 22 111

 

2 Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Nimi                                    Arja Karjalainen, Apteekkari                  

Katuosoite                          Huoparintie 1                    

Postitoimipaikka                93600 Kuusamo

Puhelin                                08 – 85 22 111

 

3 Apteekin asiakasrekisteri

 

 1. 1 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Asiakasrekisteriä käytetään kulloinkin voimassaolevan tietosuojalainsäädännön ja muun lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojen käsittely perustuu tietosuojalainsäädännön ohella apteekkitoimintaa koskevaan yksityiskohtaiseen lainsäädäntöön.

 

Asiakkaat on ryhmitelty apteekin tarjoamien palveluiden mukaisesti.

 

Apteekin tiloissa tapahtuvaa kameranvalvontaa suoritetaan asiakkaiden ja apteekin henkilökunnan turvallisuuden ja oikeusturvan varmistamiseksi. Kameravalvonnasta on laadittu erillinen tietosuojaseloste.

 

 1. 1.1 Apteekkiasiakkaat (reseptiasiakkaat)

Reseptiostokset pitää lain mukaan rekisteröidä, joten kaikki apteekin reseptiasiakkaat kuuluvat tähän asiakasryhmään. Käsittely perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön (toimitettujen reseptien arkistointi) tai sopimukseen (Kela-korvauskäsittely), jolloin käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite.

 

Lisäksi apteekki tuottaa asiakkaalle sopimukseen perustuen erilaisia lääkehoitoon liittyviä palveluita (Lääkehoidon tarkastus, Lääkehoidon arviointi). Niistä on laadittu erillinen tietosuojaseloste.

 

Apteekkisopimusmenettelyssä henkilö ja hänen lääkärinsä ovat yhdessä tehneet lääkehoitosopimuksen, jonka tarkoitus on auttaa päihde- tai lääkeriippuvuudesta kärsivää asiakasta vierottumaan suunnitelmallisen lääkehoidon avulla. Asiakas sitoutuu menettelyyn, jossa väärinkäyttöön soveltuvia lääkevalmisteita määrätään vain yhden lääkärin toimesta ja lääkkeet voi noutaa vain tietystä, asiakkaan itse valitsemastaan apteekista. Asiakkaan allekirjoittaman apteekkisopimuksen perusteella sopimukseen kirjattu apteekki voi tallentaa apteekkisopimustiedot asiakasrekisteriin, välittää tietoa asiakkaan tilanteesta häntä hoitavalle lääkärille sekä tiedottaa apteekkisopimuksen olemassaolosta muita apteekkeja tietoturvallisella tavalla. Tiedottamiseen käytetään Apteekkisopimusjärjestelmää, jossa kukin järjestelmään liittynyt apteekki toimii rekisterinpitäjänä omien apteekkisopimusasiakkaiden henkilötietojen osalta. Apteekin reseptinkäsittelyjärjestelmä tarkistaa aina automaattisesti kaikkia pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia lääkeitä ja huumausainelääkkeitä sisältäviä lääkemääräyksiä toimitettaessa onko käsiteltävän reseptin haltijalla voimassa olevaa apteekkisopimusta jossakin järjestelmässä mukana olevassa apteekissa. Järjestelmän teknisestä ylläpidosta huolehtii apteekin toimeksiannosta Suomen apteekkariliitto. Apteekkisopimusmenettelyllä on lainsäädäntöön perustuva tuki Sosiaali- ja terveysministeriöltä.

Mobiiliresepti tarjoaa apteekin asiakkaalle mahdollisuuden lähettää reseptin tiedot sähköisesti apteekkiin potilasohjeen viivakoodin muodossa. Palvelusta ei muodostu erillistä rekisteriä.

Apteekki voi antaa Suomessa vakituisesti asuvalle henkilölle Schengen-todistuksen, jolla yksityishenkilö voi osoittaa mukanaan kuljettamiensa huumaavien tai psykotrooppista ainetta sisältävien lääkkeiden tarpeellisuuden matkustaessaan Schengen-alueella.

 

 1. 1.2 Kanta-asiakkaat

Tietojen käsittely perustuu voimassaolevaan kanta-asiakassopimukseen apteekin ja kanta-asiakkaan välillä. Kanta-asiakasrekisteriin kerätään asiakkaan yhteystiedot ja tietoja esim. lääke- ja kemikaaliallergioista, jolloin tiedot ovat hyödynnettävissä reseptintoimituksen yhteydessä asiakkaan lääketurvallisuuden parantamiseksi. Kanta-asiakasrekisteri ei sido asiakasta mihinkään vaan se voidaan halutessaan purkaa milloin tahansa.

 

 1. 1.3 Tiliasiakkaat

Tietojen käsittely perustuu tiliasiakaslaskutussopimukseen apteekin ja tiliasiakkaan välillä.

 

 1. 1.4 Annosjakeluasiakkaat

Tietojen käsittely perustuu annosjakelusopimukseen apteekin ja annosjakeluasiakkaan välillä.

 

3.1.5 Myrkyllistä kemikaalia ostavat asiakkaat

Myrkyllisten tai erittäin myrkyllisten kemikaalien myyminen asiakkaille edellyttää ostajan henkilötietojen käsittelyä kemikaalin luovutuslomakkeella (asetus kemikaalien vähittäismyynnistä 644/2013).

 

 

 1. 2 Rekisterin tietosisältö
 2. 2.1 Reseptiasiakkaat

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja: etunimi, sukunimi, henkilötunnus, kaikki reseptille tallennettavat tiedot, osto- ja maksutapahtumat, sitoumustiedot, työpaikkakassatieto, Kela-korvaustiedot, Kelan maksuosuus, veteraanimerkintä ja vakuutusyhtiö.

 

Schengen-todistuksen myöntämisen yhteydessä apteekki käsittelee seuraavia henkilötietoja: etunimi, sukunimi, syntymäpaikka ja -aika, passin numero, kansallisuus, sukupuoli, kotiosoite, lääkkeen nimi, lääkemuoto, vaikuttavan aineen kansainvälinen nimi ja kokonaismäärä, vahvuus, annostus ja hoidon kesto matkan aikana sekä lääkkeen määränneestä lääkäristä: etunimi, sukunimi, puhelinnumero ja osoite.

 1. 2.2 Kanta-asiakkaat

Rekisterissä voidaan käsitellä kanta-asiakkuuden solmineista asiakkaista yllä lueteltujen lisäksi

seuraavia tietoja: asiakkaan yhteystiedot (osoite, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite), asiakkaan asiakaspalvelun, lääkityksen ja terveydentilan kannalta olennaiset lisätiedot esim. sairaudet yms, yhteisötiedot ja asiakkaan alennusetu ja asiakasryhmät.                    

 1. 2.3 Tiliasiakkaat

Rekisterissä voidaan käsitellä laskutussopimuksen solmineista asiakkaista kohdassa 3.2.1 lueteltujen lisäksi asiakkaan asiakaspalvelun, lääkityksen ja terveydentilan kannalta olennaiset lisätiedot, suoramaksu /e-lasku-tiedot, mahdollinen työpaikkakassa, vakuutusyhtiö tai muu maksaja, edunvalvojan tiedot, laskutusosoite (jos eri kuin postiosoite), laskun viitteet ja laskutukseen liittyvät lisätiedot. E-lasku/Suoramaksusanoma (pankista apteekkiin) sisältää seuraavat tiedot: etunimi ja sukunimi, henkilötunnus (asiakkaan tunnistus) ja virtuaalinen IBAN-tilinumero. Tiliasiakas suostuu siihen, että apteekki voi asiakkaan lääkehoidon turvallisuudesta varmistuakseen hakea lääkitystiedot reseptikeskuksesta sekä hyödyntää lääkevaihtoa kustannusten säästämiseksi. Apteekki voi tehdä reseptin uusimispyynnön tai mitätöidä reseptin lääkärin pyynnöstä.

 

 1. 2.4 Annosjakeluasiakkaat

Rekisterissä voidaan käsitellä Annosjakelu-asiakkuuden solmineista asiakkaista kohdassa 3.2.1 lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja: asiakkaan asiakaspalvelun, lääkityksen ja terveydentilan kannalta olennaiset lisätiedot esim. sairaudet yms., hoitokodin/asiakasryhmän nimi, johon asiakas on määritelty, annosjaeltavat lääkevalmisteet annosteluajankohtineen, muu annosjakeluasiakkaan lääkitys ja annosjakeluun liittyvä mahdollinen lisäinformaatio. Tiliasiakas suostuu siihen, että apteekki voi asiakkaan lääkehoidon turvallisuudesta varmistuakseen hakea lääkitystiedot reseptikeskuksesta sekä hyödyntää lääkevaihtoa kustannusten säästämiseksi. Apteekki voi tehdä reseptin uusimispyynnön tai mitätöidä reseptin lääkärin pyynnöstä.

 

 1. 2.5 Myrkyllistä kemikaalia ostavat asiakkaat

Myrkyllisen tai erittäin myrkyllisen kemikaalin luovutustodistukseen sisällytetään seuraavat tiedot: asiakkaan etunimi, sukunimi, asiakkaan osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, kemikaalin nimi, määrä ja käyttötarkoitustiedot.

 

 1. 3 Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot poistetaan apteekin sähköisestä tietojärjestelmästä käsin deletoimalla tai automaattisesti säädetyn tietojenpoistotoiminnon avulla. Kaikki apteekin paperiset tiedot hävitetään tietosuojajätteenä dokumentoidusti.

 1. 3.1 Apteekkiasiakkaat

Apteekkiasiakkaiden tiedot poistuvat aktiivirekisteristä 13 kuukauden jälkeen, jos asiakas ei ole asioinut tuona aikana apteekissa. (Nykyinen apteekin henkilötietojen säilytysaika apteekin aktiivirekisterissä on linjattu aikanaan tietosuojavaltuutetun toimesta (Dnro 793/41/97) vuodeksi ja yhdeksi kuukaudeksi ja on edelleen voimassa.) Reseptitietoja säilytetään arkistoituna rekisterissä lain velvoittaman säilytysajan.

 

Mobiilireseptin yhteydessä asiakkaan syöttämää potilasohjeen viivakoodia ja asiakkaan puhelinnumeroa säilytetään järjestelmässä 48 tuntia.

 

 1. 3.2 Kanta-asiakkaat

Asiakkaan kanta-asiakkuuteen liittyviä henkilötietoja säilytetään sopimuksen voimassaoloajan/ sopimuksen mukaisesti.

 

 1. 3.3 Tiliasiakkaat

Asiakkaan tiliasiakkuuteen liittyviä henkilötietoja säilytetään apteekin asiakasrekisterissä sopimuksen voimassaoloajan/ sopimuksen mukaisesti sekä vähintään lain velvoittaman ajan.

 

 1. 3.4 Annosjakeluasiakkaat

Asiakkaan annosjakelu-asiakkuuteen liittyviä henkilötietoja säilytetään sopimuksen voimassaoloajan/ sopimuksen mukaisesti. Reseptiostoja säilytetään lisäksi lain velvoittaman ajan, vaikka annosjakelusopimus irtisanottaisiin.

 

 1. 3.5 Myrkylliset kemikaalit

Myrkyllisten tai erittäin myrkyllisten kemikaalien luovutuslomakkeita apteekki säilyttää lain velvoittaman ajan.

 

 1. 3.6 Schengen-todistukset

Apteekilla on lakiin perustuva säilytysvelvollisuus. Säilytysaika on vuosi todistuksen voimassaoloajan päättymisestä.

 

 1. 4 Liitynnät muihin järjestelmiin
 2. 4.1 Apteekkiasiakkaat

-        Apteekkisopimusjärjestelmä

Vieroitushoitosopimuksen piiriin kuulumisen tarkastaminen, jos reseptiostoissa on pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä ja/tai huumeita. Suomen apteekkariliiton ylläpitämä tietojenvälityspalvelu, jossa apteekkariliitto toimii tietojen käsittelijänä. Tiedot sopimuksista saadaan palveluun asiakkaan hoitavalta lääkäriltä.

-        Valtakunnallinen reseptikeskus

Kaikki reseptitiedot toimitetuista ja sähköistetyistä resepteistä. Kansallinen Terveysarkisto toimii itsenäisenä rekisterinpitäjänä.

-        Kelan palvelut:

 • Kelan reaaliaikainen korvauskysely (asiakkaan Kela-korvaustietojen haku)
 • Kelan reaaliaikainen tilityspalvelu (asiakkaan korvattujen lääkeostojen raportointi
 • Kelan reaaliaikainen toimeentulotuki/maksusitoumuskysely
 • Sairausvakuutuslain mukaisten etuuksien maksua varten
 • Kela toimii itsenäisenä rekisterinpitäjänä

 

-        Työpaikkakassat: työpaikkalaskutuksen piirissä olevien asiakkaiden ostojen raportointi, sairausvakuutuslain mukaisten etuuksien ja mahdollisten lisäetuuksien korvauskäsittely.

-        Vakuutusyhtiöt: vakuutusyhtiöiden korvaavien ostojen raportointi vakuutusyhtiölle, riippuen asiakkaan vakuutussopimuksesta voidaan vakuutusyhtiön korvaavat ostot raportoida suoraan apteekista vakuutusyhtiöön.

 

-        Easymedi-tilausliittymä: hoitoyksikön ja apteekin välinen sähköinen tilauskanava, jonka kautta hoitoyksikkö tilaa asiakkaittensa lääkkeet; järjestelmän käyttö perustuu terveydenhuollon asiakkaan apteekille antamaan suostumukseen tai terveydenhuollon asiakkaan ja hoitoyksikön väliseen sopimukseen.

 

-        Mobiiliresepti: asiakas siirtää apteekille salatulla https-yhteydellä potilasohjeen viivakoodin ja asiakkaan puhelinnumeron

 

 1. 4.2 Tiliasiakkaat

Elasku/suoramaksusopimustilauksiin liittyvä sähköinen sanomaliikenne (vastaanottoilmoitukset): apteekki vastaanottaa asiakkaan omassa pankkipalvelussaan lähettämän e-lasku/suoramaksu sopimuspyynnön. Tiedot noudetaan suoraan järjestelmään, jotta apteekilla on oikeus lähettää asiakkaalle elaskuja/suoramaksuja. Pyyntö noudetaan pankista apteekkiin suojattua pankkien käyttämää WebService-kanavaa pitkin.

 

 1. 4.3 Annosjakeluasiakkaat

Annosjakelupalvelun tuottaa apteekille Pharmac Finland Oy (Rajatorpantie 41 C, 01640 Vantaa, puhelin: (09) 8520 2721, email: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.), jonka annosjakeluyksikköön välitetään seuraavat henkilö/lääkitystiedot: henkilötunnus, sukunimi ja etunimi, hoitokodin/asiakasryhmän nimi, johon asiakas on määritelty, annosjaeltavat lääkevalmisteet annosteluajankohtineen, annosjakeluvalmisteiden kirjallinen annostusohje sekä indikaatio siinä muodossa kuin ne on valmisteen reseptille kirjattu, muu lääkitys ja annosjakeluun liittyvä mahdollinen lisäinformaatio. Mikäli tilaukselle tuleva valmiste on eri valmiste, esim. geneerisen vaihdon seurauksena, kuin reseptillä määrätty, välitetään myös alkuperäisen reseptillä määrätyn valmisteen tiedot.

 1. 4.4 Kassa-asiakkaat

-       Korttimaksutiedot Nets Oyj:lle

 

 1. 5 Säännönmukaiset tietolähteet

Apteekkiasiakkaiden tiedot saadaan reseptilääkkeiden osto- ja maksutapahtuman sekä toimituksen yhteydessä. Sopimusasiakkaisiin liittyviä lisätietoja kerätään asiakkaalta itseltään sopimuksen tekemisen yhteydessä sekä sopimussuhteen aikana.

 

Tietolähteitä ovat:

-        Kelan KanTa-palvelun tiedot

-        Kelan suorakorvaustiedot ja toimeentulon maksusitoumustiedot

-        Asiakkaan, omaisen tai edunvalvojan antamat tarpeelliset terveystiedot

-        Työntekijän havaintoihin perustuvat asiakkaan hoitamiseen liittyvät tiedot

-        Asiakkaan suostumuksella (valtakirjalla) tai asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella saadut tiedot

-        Valviran ylläpitämän sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilörekisterin tiedot (lääkärien ja sairaanhoitajien ammatinharjoittamisoikeus)

-        Easymedi tilausjärjestelmän antamat tiedot

-        Asiakkaalta sähköisesti mobiilireseptin välityksellä saadut tiedot

-        Asiakkaalta myrkyllisen kemikaalin luovutuslomakkeen täyttöä varten

 1. 6 Tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU-maiden ulkopuolelle.

 

Säännönmukaisia luovutuksia toiselle rekisterinpitäjälle:

-        Reseptikeskukseen apteekin sähköistämien reseptien tiedot (Kansallinen Terveys)

-        Reseptikeskukseen tiedot toimitetuista resepteistä

-        Kelalle tiedot sv-korvatuista ostoista

-        Kelalle tiedot maksusitoumuksella toimitetuista ostoista

-        Työpaikkakassoille tiedot laskutettavista ostoista

-       Vakuutusyhtiöille tiedot laskutettavista ostoista

-       Pharmac Finland Oy annosjakeluyksikköön tiedot annosjakelupalvelua käyttävien asiakkaiden lääkityksestä

 

 1. 6.1 Markkinointi

Tietoja ei siirretä markkinointi tarkoituksessa muualle.

 

 1. 7 Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen käsittely Kuusamon I apteekissa on ehdottoman luottamuksellista. Kuusamon I apteekin henkilöstöllä on normaalin salassapitovelvollisuuden lisäksi terveydenhuollon lainsäädäntöön perustuva elinikäinen salassapitovelvollisuus henkilön lääkkeitä ja terveydentilaa koskevien tietojen osalta. Apteekki toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen käsittelytoimintojen yhteydessä erityisesti henkilötietojen tietoturvaloukkauksilta suojautumiseksi.

 

Apteekissa on käytössä Receptum Oy:n toimittama MAXX-apteekkijärjestelmä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät jaotellaan käyttötarkoitustensa ja ominaisuuksiensa perusteella luokkiin A ja B. MAXX on A-luokan järjestelmä (=Kanta-palveluihin liittyvät järjestelmät), joka on Kelan yhteistestauksessa sekä tietoturva-auditoinnissa virallisesti hyväksytty apteekkijärjestelmä.

 

Apteekissa tehdään omavalvontaa apteekin asiakastiedon salassapidon ja tietojen suojaamisen varmistamiseksi lain velvoittamalla tavalla (laki sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007).

 

Asiakasrekisterin tiedot on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla, salasanoilla sekä toimikorteilla ja muilla teknisillä suojauksilla. Apteekissa on huolehdittu siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

Apteekin, järjestelmään liittyvien palvelutuottajien sekä järjestelmää ylläpitävien teknisten yhteistyökumppaneiden välillä on laadittu GDPR:n vaatimusten mukaiset yhteistyösopimukset, joissa kaikissa on mukana vaatimukset tiedon asianmukaiseen suojaamiseen sekä salassapitovelvoitteet.

 1. 8 Henkilön oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot

Asiakkaalla on oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihinsa. Omakanta-palvelusta (http://www.kanta.fi/omakanta) asiakas voi tarkistaa omiin reseptitietoihinsa kohdistuneet tapahtumakyselyt. Rekisterinpitäjänä apteekin on asiakkaan pyytäessä ilmoitettava, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei. Rekisterinpitäjän on toimitettava jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista rekisteröidylle pyydettäessä.

 

Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Tiedot toimitetaan vain henkilöllisyyden todistamista vastaan tai muutoin luotettavaa tunnistusmenetelmää käyttäen. Apteekki määrittelee tapauskohtaisesti riittävän tunnistautumisen menetelmät. Mikäli apteekki joutuu kieltäytymään antamasta tietoja, annetaan asiakkaalle kirjallinen todistus, josta käy ilmi myös ne syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Asiakas voi tämän jälkeen saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.


Pyynnöt käsitellään aina apteekin tietosuojavastaavan/apteekkarin kautta ja tiedot toimitetaan asiakkaalle ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli asiakkaan pyyntö on monimutkainen tai pyyntöjä on paljon, määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella. Tällöin apteekki ilmoittaa asiakkaalle tällaisesta mahdollisesta jatkamisesta kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta sekä viivästymisen syyt.

 

Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Jatkuvasti toistuvien kyselyiden tai ilmeisen perusteettomat/kohtuuttomien kyselyiden kohdalla rekisterinpitäjänä apteekki voi periä pyynnön toteuttamisesta hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun.

 1. 9 Henkilötietojen oikaiseminen tai poistaminen sekä rekisteröidyn oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista

Asiakkaalla on oikeus korjauttaa ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Apteekki korjaa virheet saatuaan oikean tiedon suoraan asiakkaalta tai muusta luotettavasta lähteestä. Apteekki korjaa vain sellaiset tiedot, joka on apteekkilainsäädännön mukaan mahdollista korjata jälkikäteen.

 

Asiakkaalla on oikeus tulla unohdetuksi ja poistattaa tiedot apteekin asiakasrekisteristä vain niiden tietojen osalta, joita apteekin ei lakisääteisesti tarvitse säilyttää tai joita apteekki ei enää tarvitse niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin, taikka jos jokin muu EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) 17 artiklan mukainen edellytys täyttyy. Poistopyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Apteekki päättää kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen tietojen poistamisesta ilman aiheetonta viivytystä.

 

Asiakkaalla on oikeus pyytää omien tietojen käsittelyn rajoittamista jos

-       asiakas kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa apteekki voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden;

-       käsittely on lainvastaista ja asiakas vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;

-       apteekki ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta asiakas tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;

-       asiakas on vastustanut henkilötietojen käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

 

 1. 10 Oikeus peruuttaa antamansa suostumus

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, siltä osin kun henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan omaan suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 

 1. 11 Henkilön oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Asiakkaalla on oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka on toimittanut apteekille, ja joita apteekki käsittelee automaattisesti asiakkaan suostumuksen tai sopimussuhteen nojalla, koneellisesti luettavassa muodossa siirrettyä suoraan toiselle rekisteripitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista. Jos siirto ei ole teknisesti mahdollista tai turvallista, asiakas voi itse toimittaa tarkastusoikeuden nojalla vastaanottamansa omat henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle niin halutessaan.

 1. 12 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos apteekki ei rekisterinpitäjänä ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. valvontaviranomaisen yhteystiedot:

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Vaihde: 029 56 66700, faksi: 029 56 66735

 

Kuusamon I Apteekki

Kuusamon Prisma
Huoparintie 1, Kuusamo
Puh. (08) 8522 111

Palvelupiste Rukalla

S-Market Ruka toimii palvelupisteenämme kaupan aukioloaikoina osoitteessa Rukanriutta 7.

REKISTERISELOSTE

eResepti

taxfree

avainapteekit logo